CARTE BLANCHE – Een culturele sector in gevaar, waar zijn de vakbonden?

Aan de voorzitter van het Federaal ABVV, Thierry Bodson, 
Aan de secretaris-generaal van de Brusselse Intergewestelijke ABVV, Estelle Ceulemans, 
Aan de secretaris die verantwoordelijk is voor de niet-marktsector van het BBTK, Yves Dupuis,
Aan de voorzitter van het bureau Cultuur-Media, Patrick Blommaert,
Aan de regionale secretaris van het ACOD, José Granado,
Aan de voorzitter van de ACOD, Michel Meyer,

Aan de voorzitter van de ACV, Marc Leemans,
Aan de secretaris-generaal van de ACV, Marie-Hélène Ska,

Aan de voorzitter van de ACV-Transcom belast met cultuur, Koen De Mey,
Aan de secretaris-generaal van het LBC-AVC, Felipe Van Keirsbilck,

Aan de voorzitter van de ACLVB, Mario Coppens,
Aan de Waalse secretaris van de ACLVB, Christian Lochet, 
Aan de Brusselse regionale secretaris van de ACLVB, Michaël Dufrane,

Aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Arbeid, Pierre-Yves Dermagne, belast met het RVA en HVW,
Aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke,

Dames en Heren,

Wij, werknemers in de kunst- en creatieve industrieën, federaties van werknemers in de kunst- en creatieve industrieën en projectleiders, vinden de situatie waarin wij zijn gestort door de doofheid en passiviteit van de opeenvolgende federale regeringen en vakbondsvertegenwoordigers ten aanzien van de problemen van sociale bescherming die inherent zijn aan onze sector, onwaardig om te veroordelen.

Beroepsfederaties en werknemers in de kunsten en de creatieve industrieën worden al vele jaren geconfronteerd met disfunctioneren binnen de vakbonden. De gezondheidscrisis en de nasleep ervan hebben de reeds bestaande problemen alleen maar meer in de verf gezet en tot een hoogtepunt gebracht. De betrekkingen tussen vakbonden en werknemers in de kunst- en creatieve sector hebben een kritiek punt bereikt door de opeenstapeling van dossiers, vertragingen bij de betalingen, administratieve blokkades en algemene ondoorzichtigheid. Er is sprake van een groeiende en onaanvaardbare spanning tussen werknemers in de kunst- en creatieve sector en vakbondspersoneel. Als één van de redenen voor deze disfuncties wijzen wij op problemen met de toewijzing van budgetten, een gebrek aan begrip voor de meervoudige realiteit van het werk in de kunst- en creatieve sector, en een gebrek aan een echte band tussen werknemers en vakbondsvertegenwoordigers.

Het is duidelijk dat de werknemers van de Dienst Betaling van Werkloosheidsvergoedingen (DBW) het eerste – en soms het enige – contact voor kunst- en creatieve werknemers met hun vakbond vormen. De vakbonden hebben immers lange tijd de rol van uitbetalingsinstantie voor ontvangers van werkloosheidsuitkeringen op zich genomen. Meer in het bijzonder genereert de intermitterendheid die inherent is aan de culturele sector, voortdurende relaties tussen werknemers in de kunst- en creatieve sector en het personeel van deze vakbondsbureaus, al dan niet via de (misnoemde) status van kunstenaar. In de loop van de tijd heeft deze functie hun oorspronkelijke rol van militante verdediging, eis en bescherming van hun aangeslotenen tegenover werkgevers en bestuurlijke en besluitvormende organen vertroebeld. 

Naar aanleiding van een verzameling getuigenissen constateerden wij een overbelasting van het werk binnen de DBW. Via verschillende contacten werden oplossingen op korte, middellange en lange termijn voorgesteld. Helaas is niet naar onze legitieme eisen geluisterd; vandaar de noodzaak u publiekelijk te ondervragen, zodat onmiddellijk concrete maatregelen kunnen worden genomen. Werknemers in de kunst- en creatieve sector en werknemers van betaalagentschappen bevinden zich samen in een situatie van onaanvaardbaar structureel lijden. Door onze mobilisatie beogen wij een verbetering van het algemeen welzijn en de interne herstructurering van een systeem dat inadequaat en verouderd is geworden.

De betaalorganen binnen de vakbonden

Er zijn hardnekkige en structurele problemen bij de betaalorganen, die door de COVID-crisis nog zijn verergerd.

Wij roepen alle vakbonden op ervoor te zorgen dat specifiek personeel wordt aangeworven en dat alle IT- en logistieke instrumenten voor de DWB ten behoeve van culturele werkers worden aangepast. Eerst en vooral is het belangrijk te begrijpen wat een dossier voor een kunstzinnig en creatief werker inhoudt. Het is in geen geval hetzelfde als een klassiek bestand. Dit is te wijten aan de diversiteit van de openbare en particuliere werkgevers en de bijna universele intermitterendheid van het beroep. Bovendien zijn er de specifieke wettelijke voorwaarden voor de toekenning of het behoud van de misnoemde “status van kunstenaar”, die een nauwgezette telling vereisen. Deze realiteiten tonen de complexiteit van een “culturele sector” bestand in vergelijking met een “klassiek” bestand.

We zullen niet verder in detail treden, maar we kunnen gemakkelijk zien dat een kunstenaarsdossier zeer specifieke instrumenten, vaardigheden en personeel vereist. Het is dringend noodzakelijk op te merken dat de door de betaalorganen gebruikte software verouderd is en niet meer beantwoordt aan de professionele realiteit van werknemers in de kunst- en creatieve sector. Deze ontoereikendheid, in combinatie met de bovenvermelde complexiteit, heeft gevolgen voor de werklast van de DBW, aangezien de tijd die nodig is om een “cultureel” dossier te verwerken met 12 wordt vermenigvuldigd. 

Werknemers in de kunst- en creatieve sector en werknemers in het DBW worden op vergelijkbare wijze geconfronteerd met burn-out. Een aanzienlijke toename van het aantal CIPO-banen is voor beide niet langer een keuze, maar een noodzaak. Zij hebben het recht waardige menselijke omstandigheden te eisen voor het beheer van hun dossiers.

Door het dragen van de DBW-pet leggen de vakbonden het verband tussen wat zij oorspronkelijk zijn, plaatsen van militantie ten gunste van de werknemers, en de bestuursorganen, met name met de RVA. De rol die de vakbonden spelen vereist een sterke kennis van de wetgeving voor kunst- en creatieve werknemers, een aanzienlijk contact met de realiteit van de sector, alsmede een kritische instelling tegenover de ideologisch getinte interpretaties van de RVA.

Wij verzoeken de minister die verantwoordelijk is voor de RVA dringend een eerlijke en duidelijke interpretatie te geven van de COVID-regels, die moeten worden opgelegd aan bestuursorganen zoals de RVA. Tijdens de debatten in het Parlement in juni en juli 2020 hebben we gezien dat de RVA verre van een neutraal bestuursorgaan is. De RVA formuleert de interpretatie van de wetten die gewijd zijn aan kunst en creatieve werknemers. Tegen deze interpretaties is soms beroep aangetekend bij de rechter, waardoor de nationale ordonnateur herhaaldelijk gedwongen was zijn interpretatie te herzien.  Het is onaanvaardbaar dat dossiers worden aanvaard of geweigerd, geblokkeerd of geclassificeerd volgens de ideologische postulaten van deze administratie, die niet overeenstemmen met de wil van de wetgever van juli 2020.

Wij eisen een adequate opleiding voor DBW-medewerkers met betrekking tot culturele dossiers. Het personeel van het DBW heeft recht op opleiding en informatie die op de eisen van hun werk zijn afgestemd. De wetgeving die van toepassing is op werknemers in de kunst- en creatieve sector is specifiek en complex. Op dit moment zijn er uitzonderlijke “Covid” regels. Voor zover wij weten, hebben de vakbondsdiensten geen stappenplan opgesteld om het beheer van deze complexe dossiers te vergemakkelijken. Bij duidelijk twijfelachtige beslissingen van de RVA worden kunst- en creatieve werkers geconfronteerd met tegenstrijdige en onjuiste adviezen van de duidelijk verouderde DBW.

Wij roepen de vakbonden op om in solidariteit met hun DBW te werken aan een echt “activistisch bestuur”. Tegenover de RVA moeten de dossiers worden onderzocht en gesteund in een kritische geest, in overeenstemming met de strijdbaarheid die aan hun vakbond is verbonden.

Wij verzoeken om de snelle oprichting van een specifiek gefinancierde crisiseenheid die alle vertragingen, blokkades, vragen en misverstanden in verband met de crisis en de ontwijkende interpretatie van de wet van 15 juli 2020 door de RVA in goede banen moet leiden. Er zijn veel gevallen waarin deze situatie zich voordoet, en wij zullen niet langer dulden dat men zich in deze situatie onmachtig toont.

Wij eisen dat de deur wordt opengezet voor vertegenwoordigers uit de culturele sector, zodat de relevantie en legitimiteit van vakbondsverklaringen en -acties een echte toegevoegde waarde krijgen. Voor een vakbondsvertegenwoordiging die in overeenstemming is met de realiteit van onze leden, hebben we de aanwezigheid van kunst- en creatieve werkers en professionele culturele federaties nodig. Momenteel zijn de meeste vakbondsvertegenwoordigers in de besluitvormingsorganen voor de sector geen werknemers uit de kunst- en creatieve sector. Zij hebben dus slechts een benaderend en niet-representatief beeld van onze werkelijkheid. Dit is bijvoorbeeld het geval met de vertegenwoordigers van het Paritair Comité 304, waar de salarisschalen in de amusementssector worden vastgesteld. Dit leidt tot onrechtvaardige beslissingen die de meest achtergestelden onder ons verzwakken. De mechanismen voor de verkiezing van vakbondsvertegenwoordigers zijn nog steeds zeer onduidelijk: alleen georganiseerde structuren zijn verplicht verkiezingen te houden. Elke andere werknemer in de sector mag geen vakbondsafgevaardigde kiezen. De rest is al even ondoorzichtig: de namen van de vertegenwoordigers zelf zijn over het algemeen onbekend bij de leden, en hun opdracht nog meer. Door de interne werking van de vakbonden te vereenvoudigen en zichtbaar te maken, zullen de werknemers zich gemakkelijker in de vakbondsstrijd kunnen mengen en zich doen gelden. Vakbonden moeten hun relatie met werknemers in de kunst- en creatieve sector heroverwegen. De realiteit van de sector vraagt om nieuwe vormen van engagement en een vorm van militante creativiteit, zodat kunst- en creatieve werknemers, ook degenen die geen deel uitmaken van de arbeidersbeweging, kunnen deelnemen aan de vakbondsstrijd.

Met deze brief weigeren wij de schuld in de schoenen te schuiven van de werknemers van de betaalorganen. Wij zijn van mening dat het absoluut noodzakelijk is de problemen tussen de werknemers nader tot elkaar te brengen. Wij zeggen nee tegen de strijd tussen de armen. De voordelen van solidariteit zullen zowel de werknemers in de kunst- en creatieve sector als de werknemers in vakbonden ten goede komen. Wij roepen op tot sectoroverschrijdende solidariteit en de noodzaak om veronderstellingen over onze sector ter discussie te stellen. Op dezelfde manier vragen wij om een daadwerkelijke openstelling van de vakbonden voor een werkelijke vertegenwoordiging van de culturele sector, zowel inhoudelijk als formeel, zodat de gevechten die ons te wachten staan daarin de plaats krijgen die hun toekomt. Als wij constateren dat immobiliteit en vakbondsrigiditeit dit werk in de weg staan, zijn wij gedwongen te overwegen dat de vakbondsstrijd van de kunstenaars definitief buiten de muren van uw instellingen zal moeten worden voortgezet. Wij twijfelen er niet aan dat u, evenzeer als wij, koste wat kost een dergelijk schisma wilt vermijden, dat synoniem zou zijn met een cultuur die in onze samenleving definitief wordt beschouwd als een luxe, een “produkt” dat bovendien “niet-essentieel” is.

De dialoog ligt voor ons.

– CONTACT PRESSE –
Fabian Hidalgo
fabian@facir.be
0495803268

Ondertekenende organisaties

 •  ABDIL — Auteur.trice.s de la Bande Dessinée et de l’Illustration Réuni.e.s
 • AIRES LIBRES — Fédération des Arts forains, du Cirque et de la Rue
 • AMBITUS — Fédération des ensembles belges indépendants des musiques classique
 • ARRF — Association des Réalisateurs et Réalisatrices Francophones
 • ARTISTS UNITED
 • CCTA — Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes
 • CTEJ — Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse
 • FACIR — Fédération des Auteur·rices, Compositeur·rices et Interprètes Réuni·es
 • FAP — Fédération des Arts Plastiques
 • FBMU — Fédération des Bookers et Managers Uni·e·s
 • HORS CHAMP — association des métiers du cinéma et de l’audiovisuel
 • M-COLLECTIF —Marionnettes, théâtre d’objet et arts associés en FWB
 • METAL — Mouvement des Étudiant·e·s et Travailleurs·euse·s des Arts en Lutte
 • Prodiff Collectif — Collectif Producteurs Diffuseurs
 • UAS — Union des Artistes du Spectacle
 • StillStanding For Culture
 • Muzaïka ASBL
 • Francauteurs Sabam
 • Rina Horowitz, L’Allumette
 • Studio Evo Records ASBL SER
 • Compagnie Macke-Bornauw
 • Chispa asbl
 • Abozamé asbl
 • Au B’Izou café-Théâtre
 • Lowup Records
 • Travail & Loisirs
 • Hulule Asbl
 • CONT-acte ASBL – Fédération des opérateurs culturels des arts du conte et de l’oralité
 • Wooha ASBL
 • La Maison Ephémère, compagnie théâtrale
 • Les Baladins du Miroir
 • Krewe du Belge ASBL
 • Artistes affilié·e·s

Ondertekenende artiesten

 • Guy / comédien, metteur en scène, directeur artistique / SETCA / FGTB
 • Emilienne / comédienne /FGTB / Setca
 • Rémi / manager
 • Jacob Stéphane / CGSP / Membre du C.A. de l’ASTRAC
 • Philippe / Indépendant
 • Stephane / musicien et enseignant / CGSP
 • Maxime / technicien de diffusion – producteur – DJ
 • Michel / musicien / ex FGTB / CGSP
 • Alexandre / musicien retraité / ex FGTB
 • Sarah / FGTB 
 • Bruno / musicien / FGTB Bruxelles
 • Pirly / Musicien
 • Isabelle / Auteure / CGSP-Bruxelles
 • Emmanuel / musicien / FGTB / setca
 • Mathieu
 • Julie / Ingénieur du son / FGTB
 • Hervé / musicien / CSC
 • Nicolas / musicien / FGTB
 • Nicolas / musicien / FGTB / CGSP
 • Gabriel / musicien & enseignant / FGTB (SEL)
 • Toine
 • Yves / FGTB
 • Hervé / musicien / CSC
 • Simone / chanteuse, comédienne / FGTB
 • Fréderic / Ingénieur du son / FGTB
 • Dominique / musicienne / FGTB
 • Eric / employé de bibliothèque, conteur, musicien, graphiste / CSC
 • Joëlle / Conteuse / Fédération de Conteurs
 • Anne / Musicienne, Comédienne, Animatrice Philo / CSC Service Chômage et Juridique et CNE
 • Marguerite
 • Alain / Musicien – enseignant / FGTB / CGSP
 • Diego / Musicien / FGTB / Setca
 • Hughes / chanteur, compositeur, auteur
 • Rafaël / chanteur musicien / FGTB
 • JJ / musicien / csc brabant wallon
 • Nico / Musicien / FGTB
 • Sébastien / musicien – auteur-compositeur-interprète/ FGTB
 • Jérôme / FACIR
 • Céline / CSC
 • Stephan / FGTB
 • Dominique / FGTB
 • Yannick / FGTB
 • Marc / CGSP
 • Lionel / CSC

- Ik onderteken de Carte Blanche namens een organisatie -

  - Ik onderteken de Carte Blanche in mijn eigen naam -